1

UITVOERDER VERTICALE & HORIZONTALE TRANSPORTPROJECTEN

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De branchekwalificerende opleiding UVHTP is bestemd voor medewerkers die vanuit hun rol als meewerkend voorman willen doorgroeien naar de functie van uitvoerder. Het accent van de opleiding ligt dan ook sterk op leidinggevende aspecten, vergroten van technische inzichten en projectvoorbereiding en projectmanagement.

Inhoud van de opleiding

• Mechanica en sterkteleer
• Projectmanagement
• Integrale kwaliteitszorg
• Communicatie en leidinggeven
• Marketing en acquisitie
• Risicomanagement
• Contractmanagement
• Uitgebreid hijsplan
• Kostenmanagement
• Digitaal technisch tekenen (Autocad)
• Efficiency en planning
• Hijs-, slee-, rol- en vijzeltechnieken
• Kostprijsberekeningen
• Coördinatie, veiligheid op de werkplek en het veiligheidsplan

Opleidingsduur en examinering

De totale opleiding omvat vier blokken van ca. 10 lesdagen en duurt twee jaar. Gedurende deze twee jaar wordt de cursist opgeleid tot deelname aan het (onafhankelijke) examen dat leidt tot het certificaat. Het eerste blok is een soort propedeuse en staat vooral in het teken van het opfrissen en bijspijkeren van de kennis op het gebied van mechanica en sterkteleer. Er wordt aandacht besteed aan elementaire computerkennis en -vaardigheden, zoals Microsoft Office en Autocad (niveau beginners), alsmede het leren van bestandsbeheer en internetvaardigheden. Onderdeel van deze opleiding is het ‘persoonlijk ontwikkelplan’ (POP) dat samen met de cursist wordt opgesteld; uitgangspunt wordt de ‘intake’ waarbij de vooropleiding, ervaring en andere ‘eerdere verworven competenties’ in kaart worden gebracht. Gedurende blok 2 t/m 4 vinden vak- en projectopdrachten plaats ter beoordeling van de voortgang van de cursist. Het succesvol doorlopen van de vier blokken betekent toelating tot het (onafhankelijke) examen.

Opleidingsniveau

De opleiding heeft een wat hoger niveau dan Kaderfunctionaris Bouw/Infra conform de Wet Educatie Beroepsonderwijs (vgl. MBO 4+). Bij deze opleiding wordt van deelnemers verwacht om van reactief te veranderen naar proactief. Zelfstandigheid, communiceren, regelen en organiseren zijn begrippen die een (aankomend) uitvoerder in deze opleiding leert toepassen. Van een uitvoerder in opleiding mag worden verwacht dat hij/zij eigen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van zaken als de opleidingsvoortgang, het nakomen van afspraken en communicatie. De opleiding wordt cursorisch aangeboden. De opleiding wordt gedoceerd op een centrale plaats in het land.

Investeringskosten

De investering in het eerste blok (propedeuse) bedraagt € 3.750,- per deelnemer voor VVT-leden, geassocieerde bedrijven betalen € 4.220,- p.p., niet VVT-leden betalen € 4.690,- p.p.. Dit bedrag is inclusief gebruik studiemateriaal en catering tijdens de opleidingsbijeenkomsten.

Wanneer een deelnemer het eerste blok met voldoende resultaat afsluit, kan hij doorstromen naar het vervolg van de opleiding UVHTP.

De investering in blok 2 t/m 4 bedraagt per deelnemer, excl. examenkosten, € 9.550,- voor VVT-leden, voor geassocieerde bedrijven € 10.745,- en voor niet VVT-leden € 11.940,-. Voor bedrijven aangesloten bij de SOOB is er SOOB subsidie beschikbaar van € 5.000,-, voorafgaand aan de opleiding rechtstreeks aan te vragen via STL, www.soobsubsidiepunt.nl.

De examenkosten bedragen € 850,-. Kosten voor herexamen worden apart doorberekend. Het (onafhankelijke) examen, dat leidt tot het certificaat, wordt door XY Masterclass uitgevoerd.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SEVT: info@sevt.nl

Minimum aantal cursisten: 12
Maximum aantal cursisten: 16 (per cursusgroep)

Aanmelden