Algemene voorwaarden Stichting Educatie Verticaal Transportbranche

versie d.d. 28 juni 2019

Artikel 1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
SEVT: de Stichting Educatie Verticaal Transportbranche, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4104 BD) Culemborg aan de Blokdrukweg 8.
De opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon (mannelijk of vrouwelijk) die een overeenkomst met de SEVT sluit terzake een cursus en uit dien hoofde jegens de SEVT aansprakelijk is voor de nakoming van de aan de cursus verbonden betalingsverplichtingen.
De cursist: de natuurlijke persoon (mannelijk of vrouwelijk), die daadwerkelijk aan een cursus deelneemt.
d. De coach: de natuurlijke persoon (mannelijk of vrouwelijk) die daadwerkelijk de cursist begeleidt bij de cursussen waarbij begeleiding door een coach als eis is vastgesteld.
De docent: de natuurlijke persoon (mannelijk of vrouwelijk), ingehuurd door de SEVT, die daadwerkelijk de cursus doceert.
De opleidingscoördinator: de natuurlijke persoon (mannelijk of vrouwelijk) die uit hoofde van de SEVT de cursussen coördineert.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door met de SEVT gesloten overeenkomsten met betrekking tot de door haar aangeboden cursussen, met inbegrip van alle door haar gesloten overeenkomsten met hulppersonen/derden waarvan zij zich bedient, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. Aanmelden

2.1. Aanmelding voor een cursus dient schriftelijk met een door de SEVT gehanteerd aanmeldingsformulier te geschieden.
2.2. Elk aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan de SEVT te worden verzonden.
2.3. De SEVT is niet verplicht te onderzoeken of het aanmeldingsformulier is ondertekend door een daartoe bevoegde persoon.
2.4. De SEVT kan de aanmelding van cursist(en) afwijzen zonder opgave van redenen.
2.5. De acceptatie van een ondertekende aanmelding heeft tot gevolg dat tussen de opdrachtgever en de SEVT een overeenkomst tot stand komt waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.
2.6. Voor sommige cursussen uit het aanbod wordt voorafgaand aan de cursus een intakegesprek gevoerd met de opleidingscoördinator, de cursist en zijn coach. In dit gesprek stellen de opleidingscoördinator, de cursist en de coach aan de hand van leerdoelen vast of de cursist zich voor de juiste cursus heeft aangemeld. De SEVT behoudt zich het recht voor een cursist na een intakegesprek af te wijzen.

Artikel 3. Cursus

3.1. De SEVT geeft de cursus aan haar cursisten op de wijze zoals omschreven in de folder die wordt gebruikt op het moment waarop de SEVT bevestigt dat de cursist(en) is (zijn) ingeschreven. De SEVT behoudt zich het recht voor wijzigingen in de cursus aan te brengen. De SEVT zal de opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen.
3.2. De SEVT verzorgt het lesmateriaal. Bij de samenstelling daarvan zal de SEVT de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Voor onjuistheden in het lesmateriaal zal de SEVT echter nimmer aansprakelijk zijn.
3.3. De SEVT zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die de SEVT met de opdracht aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
3.4. De intellectuele eigendomsrechten van de (les)materialen, modellen, technieken en instrumenten die de SEVT bij de uitvoering van de cursus heeft gebruikt, behoren uitsluitend toe aan de SEVT, tenzij deze eigendomsrechten aan een ander toebehoren door wie het gebruik daarvan aan de SEVT is toegestaan.
3.5. De cursist zal op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de SEVT. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van te voren expliciete en schriftelijk vastgelegde afspraken over zijn gemaakt, de materialen die de cursist tijdens de uitvoering van de cursus heeft gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in de vorm van uittreksels, voor eigen gebruik, of voor gebruik door derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in gebruik te geven, al dan niet tegen vergoeding.
3.6. De SEVT behoudt zich het recht voor het tijdstip, de locatie en plaats van de cursusbijeenkomsten te wijzigen. De SEVT zal de cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen. De SEVT behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.
3.7. Als de SEVT redelijkerwijze niet (tijdig) kan zorgen voor vervanging van een docent blijft de aansprakelijkheid van de SEVT beperkt tot de verplichting de cursus(dag) alsnog uit te voeren op een tijdstip dat, indien mogelijk, in overleg met de cursisten wordt vastgesteld.
3.8. Het aantal cursisten dat minimaal en maximaal aan een cursus kan deelnemen, staat vermeld in de omschrijving in de opleidingsbrochure en/of op de website www.sevt.nl.
3.9. De SEVT behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren of deze uit te stellen indien zij van oordeel is dat er onvoldoende inschrijvingen zijn. Indien de SEVT een cursus om die reden annuleert, crediteert zij de kosten die in rekening zijn gebracht, doch zonder dat de opdrachtgever of cursist aanspraak kan maken op een (schade)vergoeding vanwege of voortvloeiend uit die annulering.

Artikel 4. Annulering door en verhindering van de cursist

4.1. Annulering is in alle gevallen slechts schriftelijk mogelijk.
4.2. De inschrijving van een cursus kan tot vier weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen vier en twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt de totale cursusprijs in rekening gebracht. Voor vaststelling van het moment van annulering is beslissend het moment waarop de SEVT het schriftelijke bericht van annulering heeft ontvangen.
4.3. De annuleringsregelingen gelden ook bij het verschuiven van een cursist naar een andere cursusdatum.
4.4. Bij verhindering van een cursist na inschrijving van een cursus, kan de cursist voor aanvang van de eerste cursusdag, zich zonder kosten door iemand anders laten vervangen. Een uitzondering hierop is de cursist die voorafgaand aan de cursus een intakegesprek heeft gevoerd. Vervanging is dan niet mogelijk en leidt tot annulering.
4.5. Bij annulering en/of vervanging worden de kosten voor al ingevulde (online) testen of gevoerde intakegesprekken altijd in rekening gebracht.
4.6. Als de cursist op de eerste cursusdag zonder schriftelijke kennisgeving en akkoord voor afwezigheid door de SEVT, niet aanwezig is, wordt dit als een annulering aangemerkt. De cursist kan niet aan het vervolg van de cursus deelnemen.
4.7. Indien de cursist om welke reden dan ook niet of slechts ten dele deelneemt aan de cursus, heeft hij en/of de opdrachtgever nooit recht op restitutie van de opleidingskosten, behoudens in de gevallen van artikel 3.9 en artikel 4.2. onder de in die artikelen gestelde voorwaarden.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door de SEVT voor een cursus gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten.
5.2. Alle door de SEVT geoffreerde prijzen en condities zijn bindend tot 14 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden de SEVT pas na schriftelijke bevestiging van de SEVT.
5.3. Overeenkomsten zijn pas geldig nadat deze door de opdrachtgever zijn getekend.
5.4. De SEVT heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die de SEVT normaliter aan de opdrachtgevers in rekening brengt.
5.5. De offerte- en cursusprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren, zoals materiaalkosten, lonen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze factoren is de SEVT gerechtigd om haar prijzen daarbij aan te passen.
5.6. Indien wordt overeengekomen dat te leveren diensten worden gewijzigd of uitgebreid kan dit invloed hebben op voltooiing van de dienstverlening in totaal of onderdelen. De SEVT zal de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren.
5.7. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal de SEVT de opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een wijziging of uitbreiding financiële consequenties heeft voor de overeengekomen prijs.
5.8. Meerkosten zoals reiskosten/ kilometervergoeding, wijziging in vooraf aangegeven aantal cursisten, inschakeling van derden e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Facturering

6.1. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus wordt de factuur verzonden. Het volledige factuurbedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer, zoals vermeld op de factuur van de SEVT.
6.2. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling heeft de SEVT het recht de cursist de toegang tot de cursus te weigeren en de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden.
6.3. De opdrachtgever is bij uitblijven van (tijdige) betaling gehouden alle kosten aan zijde van de SEVT verhoogd met de wettelijke (handels)rente te voldoen en is tevens gehouden tot vergoeding van alle door de SEVT gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
6.4. Klachten over de genoten cursus of een onderdeel daarvan dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de betreffende cursusdag of – indien de klacht de cursus als geheel betreft – de laatste cursusdag schriftelijk gemotiveerd aan de SEVT te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die opdrachtgever op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.
6.5. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 7. Evaluatie

Alle cursussen worden geëvalueerd door de SEVT. De evaluatieresultaten zijn voor eigen gebruik en worden niet ter beschikking gesteld aan individuele cursisten en/of opdrachtgevers.

Artikel 8. Certificaten

De SEVT reikt aan het einde van een cursus of cursusonderdeel bij goed gevolg certificaten uit. Indien de cursus wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door een andere (examen)instituut, reikt de SEVT geen certificaten uit, maar gebeurt dit door het externe instituut.

Artikel 9. Examens

9.1 Op alle door de SEVT verzorgde examens is een examenreglement van toepassing. Op alle door een extern exameninstituut verzorgde examen is het examenreglement van het desbetreffende instituut van toepassing.
9.2 Deelnemers aan een cursus en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent of een medewerker van de SEVT te legitimeren conform de eisen van de Wet op de Identificatieplicht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De SEVT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar leidinggevenden. Voor overige schade is de SEVT nimmer aansprakelijk.
10.2 De eventuele aansprakelijkheid van de SEVT is beperkt tot de factuurwaarde van de cursus.
10.3 Zowel de cursist als de opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de SEVT of een derde geleden directe en/ of indirecte schade als gevolg van enig handelen door de cursist ten tijde van de cursus. Hieronder valt echter niet schade die een direct gevolg is van de te verrichten cursusactiviteiten, zulks uitsluitend ter beoordeling van de SEVT.
10.4 Wanneer hulppersonen/derden waarvan de SEVT zich bedient door de opdrachtgever of de cursist worden aangesproken, kunnen deze hulppersonen/derden in het bijzonder een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid waarop de SEVT uit hoofde van deze algemene voorwaarden of van enige wettelijke of contractuele bepaling een beroep kan doen.