Privacyverklaring Stichting Educatie Verticaal Transportbranche

Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT)

De SEVT is in het leven geroepen door Vereniging Verticaal Transport (VVT), de brancheorganisatie voor de kraanverhuursector, met als doel medewerkers van VVT- lidbedrijven te scholen. Zo stelt de SEVT in samenwerking met de VVT een programma op zodat VVT-lidbedrijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van educatie.

Verwerking persoonsgegevens

De SEVT verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zowel organisatorisch als technisch. Wanneer een cursist zich aanmeldt of wordt aangemeld voor een cursus of opleiding of een docent een overeenkomst aan gaat met de SEVT, vraagt de SEVT een aantal persoonsgegevens uit in het kader van de cursus/opleidingsorganisatie. Zij verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • geboortedatum
 • indien van toepassing een (pas)foto
 • indien van toepassing BSN

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

De SEVT gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • cursus/opleidingsorganisatie
 • uitvoering van de cursus/opleidingsovereenkomst
 • uitvoering van docentenovereenkomst
 • verstrekken van relevante informatie betreffende het verloop van de cursus/opleiding
 • aanmelden cursist bij exameninstantie indien van toepassing
 • verstrekken gegevens aan Belastingdienst indien van toepassing
 • facturatie
 • informatie verstrekking met gebruik van foto cursisten uitsluitend in VVT en SEVT communicatie-uitingen waarbij gedacht moeten worden aan het VVT-maandbericht, “smoelenboek” voor docenten
 • uitnodigen relevante bijeenkomsten zoals certificaatuitreiking en jubilea

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

De SEVT gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • cursus/opleidingsorganisatie
 • uitvoering van de cursus/opleidingsovereenkomst
 • uitvoering van docentenovereenkomst
 • verstrekken van relevante informatie betreffende het verloop van de cursus/opleiding
 • aanmelden cursist bij exameninstantie indien van toepassing
 • verstrekken gegevens aan Belastingdienst indien van toepassing
 • facturatie
 • informatie verstrekking met gebruik van foto cursisten uitsluitend in VVT en SEVT communicatie-uitingen waarbij gedacht moeten worden aan het VVT-maandbericht, “smoelenboek” voor docenten
 • uitnodigen relevante bijeenkomsten zoals certificaatuitreiking en jubilea

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt indien daar een rechtsgrond voor is. In het kader van bovenstaande doeleinden worden persoonsgegevens gebruikt met de volgende rechtsgrond:

 • toestemming van de betrokkene(n)
 • uitvoering van overeenkomst
 • wettelijke verplichting

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

De SEVT verstrekt indien van toepassing persoonsgegevens aan derden (verwerkers). Zij gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de SEVT. De SEVT sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Voorbeelden van de verwerkers die de SEVT gebruikt zijn examen instantie(s) en automatiserings- en ICT bedrijf. De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden en niet verstrekt aan derde landen.

Verstrekken van de gegevens door betrokkene en intrekken toestemming

De SEVT kan overgaan tot het in behandeling nemen van een cursusaanmelding of het aangaan van een docentenovereenkomst indien de minimale benodigde persoonsgegevens worden verstrekt door de betrokkene(n). De betrokkene kan te allen tijde aanvraag indienen voor inzage, rectificatie, overdraging, beperking of het wissen van de persoonsgegevens of de verleende toestemming intrekken. De betrokkene dient hiervoor contact op te nemen met de SEVT.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaart zolang dat nodig is voor het doel waarvoor de SEVT de gegevens heeft verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Klachtenprocedure

Als de betrokkene een klacht heeft over hoe de SEVT met zijn/haar persoonsgegevens omgaat, dan kan betrokkene contact opnemen met de SEVT. De SEVT vindt graag samen met betrokkene een passende oplossing. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kan de betrokkene zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.